Descarca de aici DECLARATIA 200 ANAF

 

 

INSTRUCȚIUNI
                                                      privind completarea şi depunerea formularului 200 "Declarație privind veniturile realizate din România”                                                                                      
Cod 14.13.01.13
Depunerea declarației:

Declarația se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într‐o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din:
1.1. Activități independente;
1.2. Cedarea folosinței bunurilor;
1.3. Activități agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;
1.4. Transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare încazul societăților închise;
1.5. Operațiuni de vânzare‐cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate şi supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.
1.1. Activități independente
1.1.1. venituri comerciale – din fapte de comerț, prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere, practicarea unei meserii, inclusiv din activități adiacente, precum şi venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente; Persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate, în condițiile legii, în categoria venituri din activități independente, bifează căsuța “Cedarea folosinței bunurilor calificată în categoria venituri din activități independente”.
Veniturile şi cheltuielile luate în calcul pentru stabilirea venitului net anual/pierderii fiscal anuale sunt cele realizate la nivelul tuturor contractelor de închiriere/subînchiriere aflate în derulare în anul de raportare.
1.1.2. venituri din profesii libere – din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condițiile legii;
1.1.3. venituri din drepturi de proprietate intelectuală ‐ brevete de invenție, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerț, procedee tehnice, know‐how, drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea.
Contribuabilii care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai mulți plătitori, depun o singură declarație.
1.1.4. În cazul societății civile cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, se aplică regulile de determinare a venitului net din activități independente.
Persoanele fizice care obțin venituri dintr‐o activitate desfăşurată într‐o formă de organizare cu personalitate juridică (SPRL) constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii, asimilează venitul distribuit, venitului net annual din activități independente.
1.1.5. Declarația se depune şi de către persoanele fizice care au realizat venituri din activități independente pentru care impozitul reținut la sursă de plătitorii de venituri reprezintă plată anticipată în contul impozitului anual, potrivit Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare:
‐ venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
‐ venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignație;
‐ venituri din activități desfăşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandate comercial;
‐ venituri din activități desfăşurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil;
‐ venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
‐ venituri obținute de o persoană fizică dintr‐o asociere cu o persoană juridică contribuabil, plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor potrivit titlului IV1 din Codul fiscal, care nu generează o persoană juridică. Venitul cuvenit unei persoane fizice, dintr‐o asociere cu o persoană juridică română, microîntreprindere care nu generează o persoană juridică, determinat cu respectarea regulilor stabilite în titlul IV1 din Codul fiscal, este asimilat, în vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activități independente, din care se deduc contribuțiile obligatorii în vederea obținerii venitului net anual.
1.1.6. Nu au obligația depunerii declarației, persoanele fizice pentru care impozitul reținut de plătitorii de venituri este final, potrivit opțiunii contribuabililor, în conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
1.1.7. Nu au obligația depunerii declarației persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din activități independente impuse pe bază de norme de venit, cu excepția persoanelor care au depus declarațiile de venit estimativ în luna decembrie şi pentru care nu sau stabilit plăți anticipate, conform legii.
1.1.8. Contribuabilii care desfăşoară o activitate impusă pe norme de venit şi care, în cursul anului fiscal de raportare, îşi completează obiectul de activitate cu o altă activitate care nu este cuprinsă în nomenclatorul activităților pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit, vor fi impuşi în sistem real de la data respectivă, venitul net anual urmând să fie determinat prin însumarea fracțiunii din norma de venit aferentă perioadei de impunere pe bază de normă de venit cu venitul net rezultat din evidența contabilă.
1.1.9. În cazul schimbării modalității de exercitare a unei activități şi/sau transformării formei de exercitare a acesteia într‐o altă formă, potrivit legislației în materie, în timpul anului, venitul net/pierderea se determină separat pentru fiecare perioadă în care activitatea independentă a fost desfăşurată de contribuabil într‐o formă de organizare prevăzută de lege.
Venitul net anual/Pierderea anuală se determină prin însumarea venitului net/pierderii înregistrat/înregistrate în toate perioadele fiscale din anul fiscal în care a avut loc schimbarea şi/sau transformarea formei de exercitare a activității şi se înscrie în declarație.
1.1.10. Declarația se completează pentru fiecare categorie de venit şi pentru fiecare sursă de realizare a venitului.
1.2. Cedarea folosinței bunurilor mobile şi imobile, realizate în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal.
1.2.1. Persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, completează declarația pentru fiecare sursă de venit.
1.2.2. În cazul cedării folosinței bunurilor deținute în comun, repartizarea venitului net se face potrivit Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004.
1.2.3. Nu au obligația depunerii declarației, persoanele fizice prevăzute la art.63 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care, în anul de raportare, au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părți este stabilită în lei, nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real şi la sfârşitul anului anterior nu îndeplinesc condițiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activități independente, pentru care plățile anticipate cu titlu de impozit sunt egale cu impozitul anual datorat, şi impozitul este final, cu următoarele excepții, pentru care există obligația depunerii declarației:
‐ pentru situațiile în care, declarația de venit estimativ a fost depusă în luna decembrie şi pentru care nu s‐au stabilit plăți anticipate, conform legii;
‐ pentru situațiile în care, intervin modificări ale clauzelor contractuale, cu excepția situațiilor prevăzute la art.82 alin.(7) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
‐ pentru situațiile în care, investițiile la bunurile mobile şi imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deținător legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinței bunurilor, inclusiv a contractelor de comodat, sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.
1.3. Activități agricole pentru care venitul net se determină în sistem real:
‐ venituri din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat;
‐ venituri din cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor;
‐ venituri din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea.
Declarația se depune de contribuabilii care desfăşoară activitatea în mod individual şi/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.
Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declarația având în vedere venitul net distribuit, care le revine din asociere.
Nu au obligația depunerii declarației persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din activități agricole cu impunere finală, din valorificarea produselor agricole obținute după recoltare, în stare naturală, de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unități specializate pentru colectare, unități de procesare industrială sau către alte unități pentru utilizare ca atare, potrivit art.74 alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
1.4. Transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise, declarația se depune de către persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise şi au obligația stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.
În cazul câştigurilor din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, la completarea formularului, se au în vedere dispozițiile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dispozițiile Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi normele privind determinarea, reținerea şi virarea impozitului pe câştigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obținut de persoanele fizice, aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor publice şi al preşedintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.
1.5. Operațiuni de vânzare‐cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate şi supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, Declarația se depune de către persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat câştiguri/pierderi din operațiuni de vânzare ‐ cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate şi supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare şi au obligația stabilirii câştigului net anual/pierderii nete anuale, potrivit legii.
În cazul operațiunilor de vânzare ‐ cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operațiuni similare, la completarea formularului se au în vedere dispozițiile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Termenul de depunere şi organul fiscal competent
2.1. Termen de depunere:
‐ anual, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celuide realizare a venitului;
‐ ori de câte ori contribuabilul constată erori în declarația anterioară, prin completarea unei declarații rectificative până la termenul prevăzut de lege, situație în care se va înscrie "X" în căsuța special prevăzută în formular în acest scop.
2.2. Declarația se completează în două exemplare:
‐ originalul se depune la:
a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz, în cazul persoanelor fizice care nu au domiciliul fiscal în România, pentru următoarele categorii de venituri:
‐ venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
‐ venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal;
‐ venituri din investiții reprezentând câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăților închise;
‐ venituri din investiții reprezentând câştiguri/pierderi din operațiuni de vânzarecumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operațiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate şi supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.
c) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru contribuabilii persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România care realizează venituri, altele decât cele prevăzute la lit.b).
‐ copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul/curatorul acestuia.
3. Completarea declarației
Declarația se completează de către contribuabili sau de către împuterniciții acestora, potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înscriind cu majuscule, citeț şi corect, datele prevăzute de formular.
Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligația depunerii declarației, vor completa în mod corespunzător numărului de surse sau categorii de venituri realizate, capitolele II „Date privind veniturile realizate, pe surse şi categorii de venit”, în formularul – „Anexă nr... la Declarația privind veniturile realizate din România”, care se ataşează la declarația privind veniturile realizate.
Declarația se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin celelalte metode prevăzute de lege.
Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului.
Data depunerii declarației este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.
Nu se va depune formularul Anexă la declarație, ulterior depunerii unei declarații privind veniturile realizate în România. Veniturile necuprinse în declarația inițială se declară prin depunerea unei declarații rectificative.
I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI
Adresa ‐ se înscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală ‐ se înscrie codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.
Banca, Cont bancar (IBAN) – se înscrie denumirea băncii şi codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.
II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE, PE SURSE ŞI CATEGORII DE VENIT
A. DATE PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ
1. Categoria de venit ‐ se bifează căsuța corespunzătoare categoriei de venit realizat, după caz.
2. Determinarea venitului net ‐ se bifează căsuța corespunzătoare modului de determinare a venitului net: în sistem real, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe bază
de normă de venit, după caz.
3. Forma de organizare ‐ se bifează căsuța corespunzătoare modului de desfăşurare a activității. Căsuța “Individual” se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr‐o activitate desfăşurată în mod individual.
Căsuța “Asociere fără personalitate juridică“ se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr‐o activitate desfăşurată în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice sau dintr‐o asociere cu o persoană juridică contribuabil plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit titlului IV1 din Codul fiscal, care nu generează o persoană juridică.
Căsuța “Entități supuse regimului transparenței fiscale” se bifează de persoanele fizice care obțin venituri dintr‐o activitate desfăşurată într‐o formă de organizare cu personalitate juridică constituită potrivit legii speciale şi care este supusă regimului transparenței fiscale, potrivit legii.
Căsuța “Modificarea modalității/formei de exercitare a activității” se bifează în cazul schimbării modalității de exercitare a unei activități independente şi/sau transformării formei de exercitare a acesteia într‐o altă formă, potrivit legislației în materie, în timpul anului de raportare, în condițiile continuării activității.
4. Obiectul principal de activitate ‐ se înscrie denumirea activității principale generatoare de venituri, precum şi codul CAEN al activității desfăşurate.
5. Sediul/Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosința
Sediul ‐ se completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a activității, după caz. În cazul în care activitatea se desfăşoară prin mai multe puncte de lucru, se completează adresa sediului sau locului principal de desfăşurare a activității, după caz.
Persoanele fizice care realizează venituri din activități agricole vor înscrie denumirea unității administrativ ‐ teritoriale în a cărei rază se află terenul (terenurile), respectiv: municipiu, oraş, comună sau sector al municipiului Bucureşti, după caz.
Datele de identificare a bunului pentru care se cedează folosința ‐ se completează de către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor. Se înscriu datele de identificare a bunului a cărui folosință este cedată.
De exemplu:
a) pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă (localitate, stradă, număr, bloc, etaj, apartament etc.);
b) pentru mobile (autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport): tipul, anul de fabricație, numărul de înmatriculare, seria şasiului;
c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliată, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizează bunul.
6. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/Închiriere/Arendare ‐ se înscriu numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfăşura activitate independentă, potrivit legii, şi data emiterii acestuia.
Contribuabilii care desfăşoară activități în cadrul unei asocieri completează numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum şi data înregistrării acestuia.
Contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor completează rubrica după cum urmează:
‐ se elimină din text cuvântul “închiriere” sau “arendare”, în funcție de natura contractului încheiat între părți;
‐ se înscriu numărul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între părți şi data înregistrării acestuia.
7,8. Data începerii/încetării activității ‐ se completează de către contribuabilii care încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal pentru care se depune declarația.
Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor înscriu data prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părți, respectiv data prevăzută pentru încetarea contractului încheiat între părți.
Rubricile de la rd.7 şi 8 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declarația.
B. DATE PRIVIND VENITUL/CÂŞTIGUL NET ANUAL
1. VENITURI DIN ACTIVITĂȚI INDEPENDENTE: activități comerciale, profesii libere şi
drepturi de proprietate intelectuală.
a) ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ ÎN MOD INDIVIDUAL
a.1) În cazul persoanelor fizice care realizează venituri, determinate în sistem real, din activități comerciale, din exercitarea unei profesii libere, precum şi venituri din cedarea folosinței bunurilor calificate în categoria venituri din activități independente Se completează pe baza datelor din evidența contabilă.
rd.1. Venit brut ‐ se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare, atât din activitatea de bază, cât şi din activități adiacente.
rd.2. Cheltuieli deductibile ‐ se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiția să fie efectuate în interesul direct al activității, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.
rd.3. Venit net anual ‐ se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd.1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd.2).
Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.
rd. 3.1. Venit net aferent activităților cu regim de reținere la sursă a impozitului ‐ se înscrie partea din venitul net aferent activităților independente pentru care plățile anticipate sau realizat prin stopaj la sursă.
rd.5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală ‐ se înscrie suma reprezentând diferența dintre cheltuielile deductibile (rd.2) şi venitul brut (rd.1).
Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.
a.2) În cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente impuse pe bază de normă de venit. Se completează de către contribuabilii care desfăşoară activități independente, impuse pe bază de norme de venit care au depus declarațiile de venit estimativ în luna decembrie şi pentru care nu s‐au stabilit plăți anticipate, conform legii.
rd.3. Venit net anual ‐ se înscrie suma reprezentând norma de venit corespunzătoare perioadei lucrate, comunicată de organul fiscal.
a.3) În cazul persoanelor fizice care realizează venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală Se completează, fie pe baza datelor din evidența contabilă, de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, fie pe baza documentelor eliberate de plătitorii de venit, de către contibuabilii care determină venitul net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.
a.3.1. În cazul persoanelor care au optat pentru determinarea venitului net din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, în sistem real, pe baza datelor din evidența contabilă în partidă simplă Se completează pe baza datelor din evidența contabilă.
rd.1. Venit brut ‐ se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare, atât din activitatea de bază, cât şi din activități adiacente.
rd.2. Cheltuieli deductibile ‐ se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu condiția să fie efectuate în interesul direct al activității, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente şi să fie cuprinse în cheltuielile exercițiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite, inclusiv contribuțiile sociale obligatorii plătite.
rd.3. Venit net anual ‐ se înscrie suma reprezentând diferența dintre venitul brut (rd.1) şi cheltuielile aferente deductibile (rd.2). Se completează numai dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile.
rd. 3.1. Venit net aferent activităților cu regim de reținere la sursă a impozitului ‐ se înscrie partea din venitul net pentru care plățile anticipate s‐au realizat prin stopaj la sursă.
rd.5. Pierdere fiscală anuală/Pierdere netă anuală ‐ se înscrie suma reprezentând diferența dintre cheltuielile deductibile (rd.2) şi venitul brut (rd.1).
Se completează numai dacă cheltuielile deductibile sunt mai mari decât venitul brut.